Informácia
o spracúvaní
osobných údajov

Kto spracúva vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje v postavení prevádzkovateľa spracúva spoločnosť RESCO spol. s r.o., spoločnosť s ručením obmedzeným založená a existujúca podľa práva Slovenskej republiky, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 19281/B, so sídlom na adrese Nivy Tower, Mlynské Nivy 5, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 35 768 916 („spoločnosť RESCO“).

Kontaktné údaje: news@resco.net

 

Zodpovedná osoba

Na správne a zákonné spracúvanie vašich osobných údajov dohliada zodpovedná osoba určená spoločnosťou RESCO. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom e-mailu na: zodpovedna.osoba@resco.net, alebo telefonicky na čísle: +421220 902 011.

 

Účel a právny základ spracúvania vašich osobných údajov

Vami poskytnuté osobné údaje, t. j. funkcia, meno, priezvisko, názov mesta/obce, emailová adresa, spracúvame na účely Vášho spätného kontaktovania v súvislosti s produktom “Lepšia Obec”, prípadne v súvislosti s inou správou, ktorú nám adresujete prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke.

Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe oprávnený záujem v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov („GDPR“).

Oprávnený záujem, ktorý spracúvaním vašich osobných údajov sledujeme, je poskytovanie odpovedí na vami položené otázky ohľadom informácií uvedených na našej webovej stránke.

Náš oprávnený záujem bol posúdený tzv. “testom proporcionality”, v ktorom uvádzame, že poskytovanie odpovedí na vami položené otázky nijako nadmieru neohrozuje vaše práva a slobody ako dotknutých osôb podľa GDPR.

 

Ostatné informácie

Kto sú príjemcovia vašich osobných údajov?

V nevyhnutnom rozsahu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté alebo inak sprístupnené osobám poskytujúcim spoločnosti RESCO odborné IT služby.

Uskutočňujeme prenos vašich osobných údajov do tretích krajín?

Vaše osobné údaje neprenášame a ani nezamýšľame preniesť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje budeme uchovávať maximálne po dobu nevyhnutnú na poskytnutie odpovede na vami položené otázky. Po zodpovedaní vašich otázok nebudeme vaše osobné údaje ďalej uchovávať a budú vymazané.

Sú vaše osobné údaje spracúvané spôsobom automatizovaného individuálneho rozhodovania?

Vaše osobné údaje nie sú spracúvané spôsobom automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. (t.j. neexistuje softvér, ktorý by spracúval vaše osobné údaje a odpovedal na vami položené otázky zaslané prostredníctvom kontaktného formulára na našej webovej stránke.

 

Práva dotknutej osoby:

Vo vzťahu k osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú a ktoré spracúvame na to, aby sme Vám mohli poskytnúť odpoveď na vami položené otázky, máte nasledovné práva:

  • právo na prístup k osobným údajom – máte právo získať od spoločnosti RESCO potvrdenie o tom, či spracúva vaše osobné údaje a ak tomu tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie týkajúce sa ich spracúvania;
  • právo na opravu – máte právo na to, aby spoločnosť RESCO bez zbytočného odkladu opravila alebo doplnila nesprávne alebo neúplné osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú;
  • právo na vymazanie – máte právo žiadať, aby spoločnosť RESCO vymazala všetky osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ak sú zároveň  splnené podmienky stanovené v GDPR;
  • právo na obmedzenie spracúvania – máte právo na to, aby v určitých prípadoch spoločnosť RESCO obmedzila spracúvanie vašich osobných údajov len na ich uchovávanie a na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo na ochranu práv inej osoby alebo na ich spracúvanie z dôvodov dôležitého verejného záujmu; obmedzenie spracúvania môžete požadovať najmä v prípade, ak máte pochybnosť o správnosti vašich osobných údajov, a to na obdobie umožňujúce spoločnosti RESCO overiť správnosť týchto údajov;
  • právo namietať proti spracúvaniu –  máte právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú;
  • právo podať sťažnosť dozornému orgánu – okrem vyššie uvedených práv máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Úrad môžete kontaktovať písomne na adrese: Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, elektronickou poštou na adrese: statny.dozor@pdp.gov.sk, faxovou správou na čísle: +421 2 3231 3234 alebo telefonicky na čísle: +421 2 3231 3214.

 

V prípade, ak máte ďalšie otázky týkajúce sa spracúvania vašich osobných údajov alebo si želáte uplatniť vyššie uvedené práva, môžete tak urobiť prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: zodpovedna.osoba@resco.net.

Blog

Novinky z oblasti inovácií a technológií

Novinky v Lepšej Obci: Prehľadná registrácia a zmena hesla

Novinky v Lepšej Obci: Prehľadná registrácia a zmena hesla

Viac
Chránime vás aj pomocou aplikácie Lepšia Obec!

Chránime vás aj pomocou aplikácie Lepšia Obec!

Viac
Mesto je dobre<br>zabehnutá firma, ktorá potrebuje byť smart

Mesto je dobre
zabehnutá firma, ktorá potrebuje byť smart

Viac