Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži udeľuje Organizátorovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „ZoOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov, výhry a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže na dobu nevyhnutne potrebnú pre vykonanie vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu piatich (5) rokov odo dňa ukončenia obdobia Trvania Súťaže. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že v prípade, ak bude vyhotovený obrazový, alebo zvukovo obrazový záznam jeho podobizne tento môže byť zároveň použitý v rámci marketingových aktivít Organizátora.

Svojou účasťou v Súťaži Účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa ZoOOÚ a Nariadenia GDPR, najmä že jeho súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej Organizátorovi. Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Odvolaním súhlasu sa končí účasť účastníka súťaže v Súťaži.