ŠTATÚT SÚŤAŽE

MADhack 2018 IOT PRE LEPŠIU OBEC (ďalej len „Štatút“ alebo „Súťaž“)

1. Organizátor Súťaže

Obchodné meno: RESCO spol. s r.o., Sídlo: Plynárenská 7/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35 768 916, zapísaná: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 19281/B (ďalej len „RESCO“ alebo „Organizátor“)

 

2. Trvanie Súťaže a časový harmonogram

RESCO uvádza reklamnú a propagačnú Súťaž s cieľom zmapovať problémy miest a obcí priamo od ich zástupcov a spolu so študentami hľadať aplikovateľné riešenie využitím CRM technológie Lepšia obec.

Súťaž prebieha od 15.08.2018 do 01.03.2019 (vrátane) (ďalej len „Trvanie Súťaže“).

Termíny:

15.8. – 30.9. – prihlasovanie zadaní zo strany zástupcov miest/obcí na www.lepsiaobec.sk/starostovia

15.8. – 15.10.2018 – prihlasovanie tímov študentov alebo  jednotlivcov na www.lepsiaobec.sk/studenti

12.- 13. 10. / 19. – 20.10. 2018 – úvodný semifinálový workshop – predstavenie zadaní, výber zadaní zo strany tímov študentov a príprava, výber tímov postupujúcich do finále

14.10./21.10. – 15.2.2019 – prípravná fáza projektov

1.3.2019 – finále- event – vyhodnotenie/vyhlásenie výsledkov

 

3. Účastníci Súťaže

Do Súťaže sa môžu zapojiť:

A) zástupcovia miest a obcí Slovenska:

 • súčasní starostovia a primátori všetkých obcí a miest na Slovensku;
 • súčasní mestskí poslanci mestského/obecného zastupiteľstva;
 • kandidáti na pozíciu starostu/primátora v prípade, ak sú schopní poskytnúť relevantné a spoľahlivé podklady, ktoré opisujú východiskovú situáciu a jej parametre pre potreby navrhovaného riešenia;

(ďalej len „zástupca mesta/obce“)

 B) študenti:

 • fyzická osoba, ktorá má trvalý, alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, je plne spôsobilá na právne úkony, ktorá má počas školského roka 2018/2019 štatút študenta na strednej alebo vysokej škole na území Slovenskej republiky a má skúsenosti s programovaním softwérových riešení;
 • fyzická osoba, ktorá má trvalý, alebo prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, je plne spôsobilá na právne úkony a od jej ukončenia štúdia na SŠ alebo VŠ do dňa zapojenia sa do Súťaže uplynulo maximálne 36 mesiacov a má skúsenosti s programovaním softwérových riešení;

(ďalej len „študent“)

 • v prípade ak má záujem sa Súťaže zučastniť neplnoletý študent, Organizátor vyžaduje súhlas zákonného zástupcu s účasťou neplnoletého študenta v Súťaži;
 • študenti sa môžu Súťaže zúčastniť výlučne ako súčasť tímu v zložení 3 – 5 členov s jedným určeným tím lídrom, pričom prihlásenie do Súťaže je možné uskutočniť ako celý tím alebo jednotlivec

 

4. Prihlasovanie do Súťaže

 • všetky registrácie prebiehajú elektronicky prostredníctvom formulárov uverejnených na webstránke lepsiaobec.sk;
 • študent:

 

 • študent sa do Súťaže prihlasuje vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára primárne ako tím v zložení 3 – 5 členov s jedným určeným tím lídrom, pričom prihlasovací formulár vyplní za všetkých členov tímu tím líder;
 • študent sa do Súťaže môže prihlásiť aj ako jednotlivec, pričom Organizátor si vyhradzuje právo jednotlivca priradiť k tímu podľa vlastného uváženia;
 • RESCO si vyhradzuje právo tímy alebo jednotlivcov do Súťaže, z kapacitných dôvodov alebo z dôvodov nesplnenia podmienok účasti, nezaradiť;

 

 • zástupca mesta/obce:

 

 • zástupca mesta/obce sa do Súťaže prihlasuje vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára, v ktorom zástupca mesta/obce zadefinuje:
 1. problém obce (o ktorého smart riešenie by mal záujem);
 2. cieľ (ktorý chce riešením dosiahnuť);
 3. aké údaje môže na tvorbu riešenia poskytnúť (napr. štatistické údaje, kamerové zábery, a pod.);
 4. prípadne predstavu, akým smerom by sa riešenie malo uberať; (ďalej len ako „zadanie“)
 • za jedno mesto/obec môže byť do Súťaže zaradené iba jedno zadanie, pričom RESCO si vyhradzuje právo zaradiť do Súťaže najvhodnejšie zadanie podľa vlastného uváženia.

 

5. Podmienky a harmonogram Súťaže

VÝBER ÚČASTNÍKOV

 • prihlásené zadania zo strany zástupcov miest/obcí budú posudzované a vyberané Organizátorom podľa vyššie uvedených kritérií, pričom na semifinále – úvodný workshop budú pozvaní len tí zástupcovia miest/obcí, ktorých zadanie bolo Organizátorom vybrané na realizáciu;
 • všetci prihlásení študenti, ktorí spĺňajú vyššie uvedené kritériá Súťaže, budú pozvaní na semifinále – úvodný workshop;

 

SEMIFINÁLE – ÚVODNÝ WORKSHOP

 • semifinále sa v podobe workshopu uskutoční v polovici októbra 2018 v Bratislave. Presný termín a časový harmonogram bude oznámený na webstránke www.lepsiaobec.sk.
 • zástupcovia miest/obcí, ktorých zadania postúpia do semifinále, si v lehote do 30. septembra 2018 pripravia v spolupráci s RESCOM detailnejšie zadania a vo forme prezentácie ich odprezentujú na samotnom workshope. V prípade ak zástupcovia miest/obcí nedodajú požadované podklady včas, Organizátor si vyhradzuje právo ich zo súťaže vylúčiť.
 • semifinálové kolo vo forme workshopu bude trvať dva dni.
 • na workshope budú predstavené vybrané zadania zástupcov miest/obcí, spomedzi ktorých si budú môcť tímy študentov vybrať jedno zadanie na realizáciu.
 • každý tím študentov vypracuje priamo počas workshopu projekt k vybranému zadaniu za asistencie odborníkov z RESCA a to v závislosti od potreby a náročnosti daného projektu.
 • pri návrhu a realizácii riešenia je potrebné použiť IOT nástroje a zároveň platformu Lepšia Obec, ktoré poskytne RESCO.
 • odborná porota vyberie 5 tímov študentov s najlepšími projektami, ktoré postúpia do finále a dostanú od RESCA nástroje na ich prípravu a zabojujú o výhry.
 • tímy študentov, ktorí postúpia do finále berú na vedomie, že podmienkou účasti vo finále súťaže je podpis licenčnej zmluvy (udelenie súhlasu na použitie diela) s Organizátorom súťaže.
 • v rámci účasti na semifinálovom workshope bude členom tímov študentov a zástupcom miest/obcí zabezpečené ubytovanie v Bratislave na 1 noc a to počas trvania workshopu.

 

FINÁLE

 • finále sa bude konať v polovici februára 2019 v Bratislave. Presný termín a časový harmonogram bude oznámený na webstránke www.lepsiaobec.sk.
 • Na finálovom podujatí budú prítomní zástupcovia miest a obcí, na ktorých zadaniach študenti pracovali, tímy študentov, hlavná porota, zástupcovia spoločnosti Resco, médiá a iní pozvaní hostia.
 • Každý študentský tím si pripraví prezentáciu svojho riešenia.
 • Cieľom finálového dňa je odprezentovanie riešení zo strany študentov.
 • v rámci účasti na finále bude podľa potreby členom tímov študentov a zástupcom miest/obcí zabezpečené ubytovanie v Bratislave na 1 noc pred konaním finále.

 

KRITÉRIÁ HODNOTENIA VÍŤAZNÉHO PROJEKTU:

 • Víťazný projekt bude posudzovať odborná porota, ktorej zloženie bude oznámené na webstránke lepsiaobec.sk
 • Odborná porota určí prvé tri miesta

Pri riešení sa bude posudzovať:

 • Jeho funkčnosť
 • Možnosť implementácie riešenia/aplikácie/systému
 • Súlad so zadaním
 • Spôsob spracovania poskytnutých údajov
 • Vizuálne spracovanie
 • Zložitosť riešenia
 • Miera využitia IOT technológií a technologického riešenia Lepšia obec

   6. Výhra

Odmena pre zástupcu mesta/obce

 • odmenení budú iba tí zástupcovia mesta/obce, ktorých zadania budú predstavené tímom študentv v semifinálovom kole
 • zástupcovia mesta/obce získajú od tímov študentov, ktorí budú na ich zadaniach pracovať, funkčné riešenie ich problému
 • zástupcovia mesta/obce majú nárok na bezplatný projekt/návrh riešenia, ktorý im tímy študentov vytvoria. Realizácia riešenia nie je súčasťou výhry.
 • víťazný projekt môže byť v súčinnosti s mestom/obcou následne realizovaný. Prípadná odmena bude predmetom príslušnej dohody.

 

Výhra pre študentov

 • víťazné tímy študentov budú odmenené výhrou v súhrnnej hodnote 10 000 € (slovom: desaťtisíc Eur) (ďalej ako „Výhra“)

Odmenené budú tie tímy študentov, ktorých projekt sa na základe výberu odbornej poroty umiestni na prvých troch miestach (ďalej ako “víťazné tímy študentov“) nasledovne:

 1. miesto – 5000 € (slovom: päťtisíc Eur) a účasť na technickej konferencii RescoNext na jar 2019 v zahraničí, pričom RESCO uhraní všetky náklady študentov na cestovné a ubytovanie
 2. miesto – 3000 € (slovom: tritisíc Eur)
 3. miesto – 2000 € (slovom: dvetisíc Eur)
 • víťazné tímy študentov nemajú právny nárok na zámenu Výhry alebo výplatu Výhry formou inej kompenzácie
 • víťazné tímy študentov berú na vedomie, že na Výhru nie je právny nárok a nie je možné ju súdne vymáhať.
 • výhra bude vyplatená do 90 pracovných dní od vyhlásenia výsledkov Súťaže jednotlivcom z výherného tímu bezhotovostne prevodným príkazom na bankový účet/bankové účty určené jednotlivcami.
 • výhry, ktoré obdržia víťazné tímy študentov predstavujú výhry pred zdanením.
 • Výhra z reklamnej súťaže je ako ostatný príjem predmetom dane z príjmov v zmysle § 8 ods. 1 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov s výnimkou výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 EUR, ktorá je v súlade s § 9 ods. 2 písm. m) bod. 2 zákona o dani z príjmov oslobodená od dane.
 • Organizátor v súlade s § 43 ods. 3 písm. c) zákona o dani z príjmov vyberie daň z príjmu zrážkou

vo výške 19 % z hlavnej peňažnej výhry vždy pri výplate výhry. Ak výhra je vyplatená, poukázaná alebo pripísaná daňovníkovi nezmluvného štátu podľa § 2 písm. x) zákona o dani z príjmov, použije sa sadzba dane vo výške 35 %. Organizátor nenesie zodpovednosť za splnenie daňových povinností pre daňového nerezidenta alebo pre daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktoré pre neho vyplývajú z krajiny, v ktorej je daňovým rezidentom.

 • víťazným tímom študentov v súvislosti s prevzatím Výhry nevyplývajú žiadne zákonné povinnosti.

7. Vyhlasovanie a zverejňovanie výhercov

Mená výhercov budú vyhlásené v rámci finálového eventu a budú zverejnené aj na webovej stránke www.lepšiaobec.sk. Výherca môže byť zverejnený vo formáte: meno, prvé písmeno priezviska a mesto.

8. Vylúčenie zo Súťaže

RESCO si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže zástupcov obcí/miest a študentov, ktorí nespĺňajú všetky podmienky uvedené v tomto Štatúte. Na zástupcov obcí/miest a študentov, ktorí nespĺňajú podmienky na zaradenie do Súťaže, sa neprihliada.

Zo Súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom alebo obdobnom pomere s Organizátorom.

Ak sa preukáže, že účastník Súťaže je osobou podľa tohto bodu, stráca štatút účastníka Súťaže.

Organizátor si vyhradzuje právo vylúčiť zo Súťaže aj učastníka Súťaže, u ktorého je dôvodné podozrenie, že sa v súvislosti so Súťažou dopustil podvodu, zneužitia pravidiel a/alebo konania v rozpore s dobrými mravmi a/alebo splnil Podmienky Súťaže podvodným konaním.9.

9. Záverečné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienok Súťaže ako aj na zrušenie Súťaže.

Účastník súťaže berie na vedomie, že dobrovoľným splnením podmienok účasti v Súťaži udeľuje Organizátorovi v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej aj „ZoOOÚ“) a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (ďalej ako „Nariadenie GDPR“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho osobných údajov v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov, výhry a ďalších činností súvisiacich s vyhodnotením Súťaže na dobu nevyhnutne potrebnú pre vykonanie vyhodnotenia súťaže, najdlhšie však na dobu piatich (5) rokov odo dňa ukončenia obdobia Trvania Súťaže. Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí, že v prípade, ak bude vyhotovený obrazový, alebo zvukovo obrazový záznam jeho podobizne tento môže byť zároveň použitý v rámci marketingových aktivít Organizátora.

Svojou účasťou v Súťaži Účastník súťaže vyhlasuje, že sú mu známe jeho práva podľa ZoOOÚ a Nariadenia GDPR, najmä že jeho súhlas je dobrovoľný a môže ho kedykoľvek odvolať na základe písomnej žiadosti doručenej Organizátorovi. Ak nebude v odvolaní súhlasu uvedené inak, súhlas bude odvolaný dňom doručenia písomného odvolania súhlasu podľa predchádzajúcej vety. Odvolaním súhlasu sa končí účasť účastníka súťaže v Súťaži.

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek počas Trvania Súťaže zmeniť tento Štatút a Podmienky Súťaže v ňom obsiahnuté. Všetky zmeny tohto Štatútu podľa tohto bodu Organizátor zverejní a sprístupní verejnosti spôsobom podľa tohto Štatútu.

Organizátorovi nevzniká povinnosť uhradiť Účastníkovi Súťaže náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s jeho účasťou v Súťaži.

Na zaradenie do Súťaže ani na priznanie Výhry nie je právny nárok. V prípade rozporu tohto Štatútu s propagačnými materiálmi týkajúcimi sa Súťaže, prípadne iných nejasností sa budú aplikovať príslušné ustanovenia tohto Štatútu. V prípade výkladových problémov tohto Štatútu je záväzným výklad Organizátora Súťaže.

Tento Štatút je zverejnený na webovej stránke www.lepšiaobec.sk a dátum účinnosti tohto Štatútu je 15.8.2018 do konca trvania súťaže.